BRUKSPROV/HINGST I ANGLOAVELN

Hingstar i angloaveln

Om hingstar i angloavel
(Gäller fr o m år 2014)

Begreppet godkänd eller inte godkänd används inte längre på samma sätt som tidigare.

Alla hingstar som kan producera en angloarab är nu accepterade och tillåtna att användas fritt i angloaveln.

Däremot klassificeras hingstarna efter om hingsten genomfört ett godkänt bruksprov eller inte. När bruksprovet är godkänt får hingsten en avelsvärdesklass B, AB, A eller ELIT, tas in i Riksstamboken och tilldelas ett stamboksnummer.

En hingst som inte genomfört godkänt bruksprov kan beskrivas som "accepterad för angloavel", till skillnad från en hingst som genomfört godkänt bruksprov vars status kan beskrivas som "godkänd för angloavel med avelsvärdesklass B, AB, A eller ELIT".

Det finns inga hinder för "accepterade" hingstars avkommor att avelsvärderas och komma in i Riksstamboken om de genomför ett godkänt bruksprov. Det är lika för alla avelsindivider inom angloaveln oavsett ras, det vill säga detta gäller också för arabiska fullblod, engelska fullblod, shagya och halvblod med fullblodsinslag.

Det innebär således att en hingstavkomma eller en stoavkomma efter en ”accepterad hingst” kan få en avelsvärdesklass och stamboksnummer om den genomför ett bruksprov som kan klassificeras som godkänt, även om nu hingsten själv inte har den klassificeringen på sitt bruksprov.

En ”accepterad hingst” har möjlighet "klättra" från Riksstambokens bilaga till Riksstamboken om kraven enligt punkt 2.7 i Stamboksregelementet uppfylls. */

Det är självklart roligt att alla hingstar nu är accepterade och tillåtna att användas i angloaveln. Detta kommer att ställa större krav på stoägarna att ta reda på information om tilltänkt hingst.

Detta är den i särklass största och viktigaste förändring som SAAF gjort de senaste åren. Tack vare samarbetet inom ASHR, har vi kunnat genomföra förändringar som tidigare inte varit möjliga. Vi hoppas att det ska upplevas positivt och ge positivt utslag i vår angloavel.

*/ ASHR:s stamboksreglemente för Angloarabisk häst finns påASHR:s webbplats
Direktlänk till stamboksreglementet(antaget 201610-12) (pdf)

Väsentlig information till hingsthållarna

Språngrulla
Här hittar du som hingsthållare väsentlig information samt språngrulla som en PDF-fil som du som hingsthållare ska fylla i efter säsongens betäckningar är färdiga. https://ashr.se/sprangrulla-2/


Hingstlicens

Angående hingstlicens hos SAAF så får du den skickad till dig som ett kvitto när du betalar in kostnaden för licensen på endast 350kr till svenska angloarabföreningens plusgiro konto: 440 23 62-0. I meddelande/OCR rutan ska du nämna hingstens namn.

Relevanta PDF-filer
- Överlämning utav sto för betäckning
- Språngrulla till ASHR
- Rapport resultat av betäckning
- Information om betäckningsrapportering

Om man vill göra bruksprov med sin hingst

Hingstreglemente

Angloarab (fastställda 091111)

Mer info finns på SH:s webbplats,www.svehast.se
där också Hingstreglementet för 2010 kan laddas ner som pdf-fil.
Här står det om avelsvärdering för hingstar https://svehast.se/bedomningar/avelsvardering/


Allmänt
Till grund för bedömning av härstamning och registrering ligger SAAF:s Plan- och riktlinjer 2009.

Individprövning

Hingst vars härstamning innehåller avelsvärderade och godkända hingstar för angloavel i minst fyra led och som uppnått rasvisa krav för angloavel vid betäckningstillfället, samt genomförd avelsvärdering för premiering enligt nedanstående premieringsreglemente. Alla resultat som hänföres till hingsten ska kunna redovisas med dokument.

Härstamning
Hingst ska vara av raserna angloarab (x) inregistreringsbar I sektion I, II eller III, arabiskt fullblod (ox), engelskt fullblod (xx) eller Shagya-arab och skall vara införd i respektive grundstambok eller riksstambok eller motsvarande internationellt godkänd stambok. Engelsk, arabisk, angloarabisk fullblodshingst och shagyahingst som är avelsvärderad och godkänd för svenskt halvblod är också godkänd för angloarabavel utan att särskild prövning för angloavel behöver göras.

Hälsotillstånd
Hingst skall vara veterinärt godkänd och vara röntgad utan anmärkning avseende osteochondros och cystor i has- och knäleder (bak). Röntgenbilderna får vara tagna tidigast den 1/7 det år hästen fyller 2 år. Bilderna skickas till anvisad adress innevarande år för vidarebefodran till AVNs veterinär. I händelse av tvist rörande tolkning av röntgenresultat och dess betydelse för avelsvärderingen avgörs frågan av ordföranden i veterinärmedicinska rådet efter remiss till detta och Institutionen för radiologi vid SLU. Endast hingst med godkänt hälsotillstånd är berättigad till genomförande av bruksprov. Hingst som ej godkänts för hälsotillstånd enligt SH:s defektlista är kasserad.

Exteriörbedömning
10-gradig skala tillämpas och hingst skall erhålla lägst 23 poäng sammanlagt för de tre första delmomenten, varvid ingen av dessa delpoäng får vara under 7, för att kunna fortsätta bruksprovet.

Mått
Hingst skall vid individpröving mätas avseende mankhöjd och skenbensomfång. För ox-hingst gäller önskvärd mankhöjd minst 155 cm och för x-hingst minst 160 cm. Annars ska en lägre siffra för typ anges. För fullblodshingstar med löpmeriter anpassar Avelsvärderingsnämnden (AVN) individprövningen efter resp. hingsts ålder, meriter och utbildningsståndpunkt.Bedömningskriterier

1. Kvalitetsklassera) Exteriörbedömning.
Kvalitetsklass 50-poängsskala 60-poängsskala
I 38-50 poäng 45-60 poäng
II 35-37 poäng 41-44 poäng
III(gdk endast med prestation) 30-34 poäng* 36-40 poäng
Kass -29 * -35 poäng


b) Bruksprov: Löshoppning/uppsutten hoppning/Gångarter under ryttare:
Löshoppning/Hoppning Gångarter
Kvalitetsklass20-poängskala 40-poängskala
Diplom 17-20 poäng 32-40 poäng
Klass I 15-16 poäng 30-31 poäng
Klass II 13-14 poäng 25-29 poäng
Klass III 12 poäng 24 poäng
Klass IV -11 poäng -23 poäng


2. Underlag för bedömning av kvalitetsklass

För 3-årshingst skall bedömning ske av (Bruksprov):
1. Exteriör (typ, huvud-hals-bål, extremiteternas korrekthet och deras rörelser, skritt och
trav vid hand, lösgalopp). Max 60 poäng
2. Löshoppning (teknik och förmåga samt temperament och allmänt intryck). Max 20 poäng.
3. Gångartsprov under ryttare (skritt, trav och galopp i båda varv). Max 40 poäng
4. Andra meriter: för hingst med galopp eller distansmeriter kan dessa vägas in vid bedömning av kvalitetsklass.

För 4-årshingst och äldre skall bedömning ske av (Bruksprov):
1. Exteriör (typ, huvud-hals-bål, extremiteternas korrekthet och deras rörelser, skritt och
trav vid hand, lösgalopp). Max 60 poäng.
Äldre hingst (än 10 år) skall bedömas vara av lägst motsvarande kvalitet om de ej poängbedöms vid premieringstillfället.
2. Uppsutten hoppning (teknik och förmåga samt temperament och allmänt intryck). Max 20 poäng.
3. Gångartsprov under ryttare (skritt, trav, galopp och allmänt intryck). Max 40 poäng.
4. Andra meriter: för hingst med galopp eller distansmeriter kan dessa vägas in vid bedömning av kvalitetsklass.

3. Tävlingsmeritering av hingstar
a) Tidigare visad men ej godkänd hingst
För tidigare bedömd hingstmen ej godkändkan ny prövning endast ske på nytt då nya resultat som uppnått gränsen för bedömningsbarhet föreligger. Genom tävlingsmeritering avslutas individprövningen för hingst som tidigare vid lägst 4-års ålder ej godkänts genom bruksprov.
Hingst skall i anslutning till bruksprov visas och bedömas i den eller de discipliner och moment som avelsvärderingsnämnden bestämmer. Efter visning erhåller godkänd hingst AB-bokstav.Underkänd hingst erhåller D-bokstav.

b) Tidigare ej visad hingst
För hingst som ej visats för prövning gäller reglerna under rubriken Premiering – krav för godkänt bruksprov. Minimikraven för officiella tävlingsresultat tillämpas enligt nedan.


Fälttävlan
För fättävlan gäller följande minimikrav på officiella tävlingsresultat minst två gånger (utom årgångstävlingar) för att hingst skall vara bedömningsbar:
6 år: kvalat till semifinaler med 0 hinderfel i terräng vid särskilt angivna årgångstävlingar för 5-åringar eller motsvarande prestation
7 år: kvalat till semifinaler med 0 hinderfel i terräng vid särskilt angivna årgångstävlingar för 6-åringar eller motsvarande prestation
8 år: genomförtnationell CNC*med 0 hinderfel i terräng
9 år: genomfört nationell CNC**med 0 hinderfel i terräng
10 år: genomfört internationell CNC** med 0 hinderfel i terräng
11 år och äldre: genomfört internationell CNC*** med 0 hinderfel i terräng


Hoppning
För hoppning gäller följande minimikrav på officiella tävlingsresultat minst två gånger (utom årgångstävlingar) för att hingst skall vara bedömningsbar:
6 år: kvalat till semifinaler med 0 hinderfel vid särskilt angivna årgångstävlingar för 5-åringar eller motsvarande prestation
7 år: kvalat till semifinaler med 0 hinderfel vid särskilt angivna årgångstävlingar för 6-åringar eller motsvarande prestation
8 år: genomfört 1,35 m med 0 fel i grundomgång
9 år: genomfört 1,40 m med 0 fel i grundomgång
10 år: genomfört 1,50 m med 0 fel i grundomgång
11 år och äldre: genomfört 1,60 m med 0 fel i grundomgång


Dressyr
För dressyr gäller följande minimikrav på officiella tävlingsresultat minst två gånger (utom årgångstävlingar) för att hingst skall vara bedömningsbar:
6 år: kvalat till semifinal vid särskilt angivna årgångstävlingar för 5-åringar eller motsvarande prestation
7 år: kvalat till semifinal vid särskilt angivna årgångstävlingar för 6-åringar eller motsvarande prestation
8 år: genomfört St Georg med minst 68 %
9 år: genomfört Intermediaire 2 med minst 68 %
10 år och äldre: genomfört Svår dressyr med minst 68 %


Galopp eller distansmeritering
Hingstar kan genom meritering i distans eller galopp bedömas lämpliga för angloavel under förutsättning att exteriörbedöming och gångartsprov genomförs med godkänt resultat enligt bedömningskriterier 1a och 1b (se även Bruksprov – krav, regler och anvisningar) där om möjligt hoppning ska bedömas. Hingst som ej genomför löshoppning/uppsutten hoppning kan endast erhålla avelsvärdeklass B som kvarstår tills bedömning av avkommors hoppförmåga kan fastställas.

Avelsvärderingsnämnden kan i samråd med avelsföreningen göra undantag från prestationskravet om det finns vägande skäl i den samlade bedömningen av hingsten (härstamning, exteriör, hälsostatus och prestation.

4. Hingstar som är avelsvärderade i utlandet/import av hingst
Därest hingsten är visningsberättigad gäller samma krav på bedömningar, bedömningsbarhet och avelsvärdeklasser som för svensk hingst i samma åldersgrupp. Dock ges dispens för genomförande av bruksprov för 4-5-årig hingst om den i utlandet hört till de 10% främsta i sitt bruksprov, såvida detta är av minst samma omfattning som det svenska, i någon av grenarna dressyr eller hoppning. Det finns möjlighet att om hingstägaren så önskar visa hingsten i dressyr och/eller hoppning i anslutning till ordinarie bruksprov.

Det åligger hingstimportör/ägare att förete officiell dokumentation på utländsk avelsvärdering i samband med anmälan av hingsten för svensk avelsvärdering. Om importen sker efter, eller i alltför nära anslutning till, att årets officiella visning av hingstar för avelsvärdering ägt rum för att en prövning ska kunna ske kan hingsten prövas för interimististiskt avelsgodkännande (INT) i avvaktan på nästa officiella avelsvärderingstillfälle.


Bruksprov – krav, regler och anvisningar


Löshoppning
Hingstar 3 år
Minimihöjd: 1,20 m
Max höjd: 1,30 m eller enligt domarens anvisningar
Max längd: 1,20 m
Max antal språng: 7 st
Hindertyp: Oxer med hjälphinder

Löshoppningsprov skall bedömas i teknik och förmåga (betyg 1) samt temperament och allmänt
intryck (betyg 2) enligt 10-poängsskala. Bedömning genomförs med hjälphinder och en
oxer med minihöjd 120 cm med max sju språng. För godkänd löshoppning skall lägst klass
II erhållas dock ingen delpoäng under 7.

Uppsutten hoppning
Hingstar 4 år
Minimihöjd: 1,10 m
Max höjd: 1,10 m
Max längd: 1,30 m, trippelbarr 1,50 m
Max antal språng: Bana på 5-6 hinder väl infångade.
Hindertyp: Varierande efter anvisning

Enligt domarens anvisningar alt enligt modell för kvalitetsbedömning. Löshoppningsprov
skall bedömas i teknik och förmåga (betyg 1) samt temperament och allmänt intryck (betyg 2)
enligt 10-poängsskala.För godkänd hoppning skall lägst klass II erhållas dock ingen delpoäng under 7.

Hingstar 5 år och äldre
Minimihöjd: 1,10 m
Max höjd: 1,30 m för 5-åringar därutöver anpassat efter hingstens ålder och tävlingsmeriering enlit domarens anvisningar
Max längd: 1,40 m, trippelbarr 1,60 m
Max antal språng: Bana på 6-10 hinder, varav minst ett skall vara dubbelhinder.
Hindertyp: Varierande efter anvisning

Hindren skall hoppas i en följd efter domarens anvisningar.
Domaren kan även testa hingst över ytterligare hinder.
Hoppförmågan skall bedömas i teknik och förmåga (betyg 1) samt temperament och allmänt
intryck (betyg 2) enligt 10-poängsskala. För godkänd hoppning skall lägst klass II erhållas
dock ingen delpoäng under 7.


Gångartsprov
Hingstar 3 år och äldre
Hingst skall vid gångartsprov visas ridna och ska poängbedömas i skritt, trav, galopp och allmänt
intryck enligt 10-poängsskala.
Provet utförs enligt domarens anvisning. Provet skall omfatta en bedömning av hingstens
gångartsregister och kapacitet. Omdöme om utvecklingsbarhet skall ges. För godkänt gångartsprov skall lägst klass I erhållas, dock ingen delpoäng under 6.

Premiering – krav för godkänt bruksprov
Värdebokstav B (bedömer avelsvärdet)
Hingstar 3-5 år
Alternativ 1: Hingst har erhållit klass I exteriört och klass I hoppning eller gångarter, dock
ingen delbedömning under 7
Alternativ 2: Hingst har erhållit klass II exteriört och diplom i hoppning eller gångarter, dock
ingen delbedömning under 7.
Alternativ 3: Hingst har erhållit klass I exteriört och klass I i gångarter samt har tävlingsmeritering motsvarande internationell nivå i galopp eller distans
Godkänt resultat innebär B-premiering och ger temporärt 1-3 års betäckningstillstånd efter
rekommendation av SAAF Avelskommitte. Oavsett resultat är individprövningen ej avslutad.

För 6-årshingst och äldre
Bedömning av äldre hingstar skall göras i förhållande till tävlingsprestationer inom fälttävlan,
hoppning eller dressyr eller andra likvärdiga prestationer. Vid bedömning av hingstens lämplighet i angloavel görs bedömning av exteriör och hopp- och ridprov. I stället för hopp- och
gångartsprov kan annan dokumentation föreläggas SAAF Avelskommitte. Avsteg från dessa
krav och bedömningar kan göras om hingsten har härstamningsmässiga kvaliteter eller andra
särskilda kvaliteter som bedöms av SAAF Avelskommitte vara till gagn för angloaveln.

Vid bedömning ställs kravet för godkännande vid:
1. exteriört: klass I,
2. löshoppning eller uppsutten hoppning: klass II, dock ingen delbedömning under 7.
3. gångartsprov under ryttare: klass I, dock ingen delbedömning under 7.
4. skall kunna redovisa goda tävlingsmeriter i endera fälttävlan, hoppning eller dressyr (se specifikation under rubrik Tävlingsmeritering av hingstar),
5. eller motsvarande annan prestation som kan godkännas av SAAF Avelskommitte, exempelvis galopp eller distansmeriter på internationell nivå.

Godkänt resultat innebär lägst B-premiering och ger permanent betäckningstillstånd. Oavsett
resultat är individprövningen ej avslutad.

Värdebokstav AB (bedömer egna meriter)
Hingst skall uppfylla kraven för värdebokstav B samt uppfylla något eller några av följande
villkor:
Deltagit minst 4 gånger i officiell ridtävling med följande resultat
a) Dressyr: lägst 62% i Msv/Breeders Trophy eller motsvarande
b) Hoppning: 0 hinderfel i grundomgång i lägst 1,30/Breeders Trophy eller motsvarande
c) Fälttävlan: 0 hinderfel i terräng i CNC*/Breeders Trophy eller motsvarande
d) Officiell galopplöpning: lägst motsvarande internationell nivå
e) Körning: 0 hinderfel medelsvår klass
f) Distans: Godkända kilometer i medelsvår klass
g) Motsvarande prestation som bedöms av SAAF Avelskommittee vara likvärdig

Värdebokstav A (bedömer avkommors prestationer)
Hingst skall uppfylla kraven för värdebokstav AB samt


Alternativ 1
1. har lämnat ett flertal avkommer av betydelse.
2. flertalet avkommor ska ha erhållit något av följande: Klass I exteriört, hopp- eller gångartsdiplom, B-premiering eller AB-premiering
3. hingsten kan tillgodoräknas alla avkommor som är tillämpliga för angloavel i enlighet
med Venedigkonventionen (seSAAF:s Plan och riktlinjer).
4. bedömda avkommor skall ha stamboksberättigad härstamning
5. den större andelen av avkommorna bör ha tävlingsmeriter och som riktlinje för bedömning
bör avkommorna uppfylla något av nedanstående; deltagit i minst 2 gånger i officiell
ridtävling med följande resultat:
a) Dressyr: med minst 62% i lägst Lätt Dressyr/Breeders Trophy eller motsvarande
b) Hoppning: lägst 0 fel i grundomgång i lägst 1,20/Breeders Trophy eller motsvarande
med
c) Fälttävlan: med 0 hinderfel i terrängprov i 1.00m/Breeders Trophy eller motsvarande
d) Officiell galopplöpning: lägst motsvarande internationell nivå
e) Körning: 0 hinderfel lätt klass
f) Distans: Godkända kilometer i lätt klass
g) Motsvarande prestation som bedöms av SAAF Avelskommittee vara likvärdig


Alternativ 2
1. har lämnatfå men betydelsefulla avkommorav märkbart hög kvalitet och med hög prestationsgrad.
2. merparten av avkommorna ska ha erhållit något av följande: Klass I exteriört, hopp- eller
gångartsdiplom, B-premiering eller AB-premiering.
3. hingsten kan tillgodoräknas alla avkommor som är tillämpliga för angloavel i enlighet
med Venedigkonventionen (seSAAF:s Plan och riktlinjer).
4. bedömda avkommor skall ha stamboksberättigad härstamning
5. den större andelen av avkommorna bör ha tävlingsmeriter och som riktlinje för bedömning
bör avkommorna uppfylla något av nedanstående; deltagit i minst 2 gånger i officiell
ridtävling med följande resultat:
a) Dressyr: med minst 62% i lägst Msv
b) Hoppning: lägst 0 fel i grundomgång i lägst 1,30
c) Fälttävlan: med 0 hinderfel i terrängprov i CNC*
d) Officiell galopplöpning: lägst motsvarande internationell nivå
e) Körning: 0 hinderfel medelsvår klass
f) Distans: Godkända kilometer i medelsvår klass
g) Motsvarande prestation som bedöms av SAAF Avelskommittee vara likvärdig

Kvalitetsklass A kan utdelas postumt

Värdebokstav ELIT (bedömer avkommors prestationer)
Hingst skall uppfylla kraven för värdebokstav A samt
Alternativ 1
1. har lämnat ettflertalavkommor av betydelse av märkbart hög kvalitet och med hög prestationsgrad såväl avelsmässigt som tävlingsmässigt
2. flertalet avkommor har erhållit Klass I exteriört eller ;opp- eller gångartsdiplom, eller B-premiering eller AB-premiering
3. hingsten kan tillgodoräknas alla avkommor som är tillämpliga för angloavel i enlighet
med Venedigkonventionen (seSAAF:s Plan och riktlinjer).
4. bedömda avkommor skall ha stamboksberättigad härstamning
5. ett antal av avkommorna ska ha tävlingsmeriter och som riktlinje för bedömning bör avkommorna uppfylla något av nedanstående; deltagit i minst 2 gånger i officiell ridtävling
med följande resultat:
a) Dressyr: med minst 62% i lägst St George
b) Hoppning: lägst 0 fel i grundomgång i lägst 1,30
c) Fälttävlan: med 0 hinderfel i terrängprov i CNC**
d) Officiell galopplöpning: lägst motsvarande internationell nivå
e) Körning: 0 hinderfel medelsvår klass
f) Distans: Godkända kilometer i medelsvår klass
g) Motsvarande prestation som bedöms av SAAF Avelskommittee vara likvärdig


Alternativ 2
1. har lämnat få men betydelsefulla avkommor av märkbart hög kvalitet och med hög prestationsgrad såväl avelsmässigt som tävlingsmässigt
2. den större andelen av bedömda avkommorna har erhållit Klass I exteriört eller erhållit
hopp- eller gångartsdiplom, eller B-premiering eller AB-premiering
3. hingsten kan tillgodoräknas alla avkommor som är tillämpliga för angloavel i enlighet
med Venedigkonventionen (seSAAF:s Plan och riktlinjer).

4. bedömda avkommor skall ha stamboksberättigad härstamning
5. ett flertal av avkommorna ska ha meriter motsvarande Alternativ 1 varav en avkomma bör
ha tävlingsmeriter som uppfyller något av nedanstående av nedanstående; deltagit i minst
2 gånger i officiell ridtävling med följande resultat
a) Dressyr: med minst 62% i lägst Intermediere II
b) Hoppning: lägst 0 fel i grundomgång i lägst 1,40
c) Fälttävlan: med 0 hinderfel i terrängprov i CNC***
d) Officiell galopplöpning: lägst motsvarande internationell nivå
e) Körning: 0 hinderfel svår klass
f) Distans: Godkända kilometer i svår klass
g) Motsvarande prestation som bedöms av SAAF Avelskommittee vara likvärdig

Kvalitetsklass ELIT kan utdelas postumt

Värdebokstav D (Individbedömning)
Hingsten har avslutat sin individprövning utan att nå ett godkänt resultat vare sig i bruksprov eller efter tävlingsmeritering.

Värdebokstav Kass (Individbedömning)
Hingst uppfyller ej kraven för godkänd enligt SH:s defektlista (se sid 18-20 iHingstreglemente 2010) ellerSJV:s föreskrifter om djurskyddskravvid avelsarbete (SJVFS 1995:113), genom att hingsten
1. har defekt eller är bärare på anlag för defekt med ärftlig bakgrund
2. har exteriör svaghet som kan vara av djurskyddsmässig betydelse
3. har nedsatt fruktsamhet,
4. som av smittskyddsskäl ej kan tillåtas för avel.
Sådan hingst får ej användas i svensk avel.


Värdebokstav INT (Interimistiskt godkänd)
Hingst som importeras efter ordinarie avelsvärderingstillfälle kan tilldelas interimistiskt godkännande om den skulle vara berättigad till avelsvärdeklass B eller AB. Denna avelsvärdeklass har giltighet fram till nästa officiella avelsvärderingstillfälle. I samband med att hingst tilldelas B, AB eller INT ska en skriftlig beskrivning av hingstens exteriör- och prestationsegenskaper göras av AVN och införas i avelsvärderingsbeviset.