Nytt pass

Då du blivit av med / förlorat din hästs pass


Ägaren ska skriftligen hos ASHR ansöka om ett nytt pass.


Förutsättning för att sådan ska kunna utfärdas är:


1. Att sökanden kan styrka att han/hon är ägare till hästen. Detta kan ske genom vidimerad kopia på köpehandling eller intyg från tidigare registrerad ägare att denne sålt hästen till nuvarande ägare. Har hästen gått genom flera händer bör en fullständig ägarföljd- med angivande av tiden för överlåtelser – styrkas genom vederhäftiga intyg.


2. Att sökanden lämnar redogörelse för hur originalpasset förkommit samt en försäkran om att den ej följt annan häst vid försäljning eller på annat vis kan misstänkas ha hamnat i orätta händer och att handlingen om den återfinnes genast skickas tillbaka till ASHR.


3. Att sökanden kan styrka att den häst som tidigare registrerats är identisk med den av henne/honom ägda hästen.

Detta sker genom att;ny signalementsbeskrivning utfärdas av behörig ID-kontrollant (av SH godkänd ID-kontrollant kategori 1) samt chipmärkning eller avläsning av chipnummer.

I oklara fall kan föreningen kräva att ny blod- eller DNA-typning matchas mot tidigare typning eller i förekommande fall mot far och/eller mor.


Beslut fattas därefter i ASHR styrelse eller efter delegation, av föreningens registrator, att den gamla registreringshandlingen ska dödas och ny originalhandling utfärdas.


Sedan information om dödande av förkommen originalhandling offentligtgjorts kan ny originalhandling utfärdas om protest ej inkommer till ASHR inom en månad efter publiceringen.


Den nya handlingen skall vara försedd med text enligt Jordbruksverkets gällande regler och föreskrifter som visar att det är ett "DUPLIKAT" som ersätter förkommet original och gäller som sådant tillsvidare. I och med att duplikatpass utfärdas tas hästen ur livsmedelskedjan.