Stadgar

Stadgar


Antagna vid ordinarie årsmöte den 20 februari 2016
samt extra årsmöte den 4 februari 2017§ 1 ÄNDAMÅL
Svenska Angloarabföreningen, SAAF, är en rikstäckande, ideell förening som främst har till ändamål att främja avel, uppfödning och användandet av den angloarabiska hästen.

§ 2 ORGANISATION
Föreningens beslutande organ är årsmöte och extra årsmöte.

Medlemmarnas rätt att delta i SAAF:s angelägenheter utövas på årsmöte och extra årsmöte.

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen.
Årsmötet ska välja styrelse i SAAF.
Årsmötet ska välja säte för SAAF.

Styrelsen är föreningens verkställande organ och svarar för föreningens organisation samt förvaltar dess angelägenheter.

Styrelsen må tillsätta kommittéer och delegera rätt att handlägga särskilda uppgifter till enskilda, varvid befogenheter och ansvar klart skall framgå.
I SAAF:s verksamhet ingår
att säkerställa att avelsvärdering av hingstar och ston sker,
att säkerställa att register och stambok förs över angloaraber i Sverige,
att informera om och marknadsföra den angloarabiska hästen,
att om så krävs vara medlem i SH,
att samverka med internationella avelsorganisationer för den angloarabiska hästen,
att samverka med andra organisationer inom avel och hästsport samt med myndigheter och andra offentliga organ, samt
att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 3 MEDLEMSKAP
Medlemskap ska beviljas enskilda eller juridiska personer som erlägger fastställd medlemsavgift. Erlagd medlemsavgift är en förutsättning för medlemskap. Medlemsavgift kan inte erläggas i efterhand.

§ 4 HEDERSMEDLEM
Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål kan efter förslag av styrelsen av årsmötet utses såsom hedersmedlem. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar. Hedersmedlem är fullvärdig medlem i SAAF.

§ 5 AVGIFTER
Årsavgiftens storlek fastställs av årsmötet för kommande kalenderår och skall erläggas på sätt som styrelsen fastslår.
Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

§ 6 ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång på dag och ort som styrelsen bestämmer.

Skriftlig kallelse innehållande dag och ort, samt förslag till dagordning ska utsändas senast 30 dagar före årsmötet via medlemstidning eller som separat handling.

Valberedningens förslag, verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och balansräkning skall vara tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet enligt §15 Meddelanden.

Motion från medlem skall vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 15 januari. Inkomna motioner skall rubricerat bifogas kallelse till årsmöte.

Inkomna motioner skall i sin helhet finnas tillgängliga hos styrelsens sekreterare och ska i sin helhet skickas till medlem som så begär. Inkomna motioner kan hållas tillgängliga för medlemmar enligt §15 Meddelanden.

Varje medlem har en röst vid årsmötet och får utöva sin rätt vid årsmötet genom annan ledamot med skriftlig fullmakt.

Varje, på årsmötet närvarande medlem, får med stöd av fullmakt företräda högst en annan medlem. Detta gäller även röst för familjemedlem. Fullmakt skall vara försedd med datum, vara vidimerad av två personer, ange vilket möte som avses samt vilken person som skall företräda medlemmen.

Familj som erlagt medlemsavgift äger högst två röster.

Rösträtt medges person som varit medlem senast 45 dagar före årsmötet. Rösträtt har medlem som erlagt medlemsavgift föregående år och erlagt ny medlemsavgift före ordinarie årsmöte. Rösträtt medges endast personer som fyllt 16 år.

Vid årsmöte får beslut fattas endast i frågor som har upptagits i kallelsen. Årsmötet hålls via telefonkonferens/videokonferens eller motsvarande teknik. Mötet är beslutsmässigt om minst 3 medlemmar är fysiskt närvarande. Deltagare i årsmötet skall vara identifierad av årsmötet.

Årsmötet ska öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen därtill har utsett. Ordförande vid årsmötet ska utses av årsmötet.

Sekreterare vid årsmötet utses av styrelsen.

Omröstning vid årsmötet ska ske öppet, om inte annat beslutas av mötet. Val ska dock ske genom sluten omröstning, om på årsmötet närvarande, röstberättigad, medlem, så begär. Vid lika röstetal ska mötesordföranden ha utslagsröst. Vid personval ska vid lika röstetal frågan dock avgöras genom lottning. Vid sluten omröstning vid personval får endast ett namn förekomma på röstsedeln. Samtliga ärenden utom vad avser föreningens upplösande och/eller stadgeändringar sker med enkel majoritet.

Kandidater för personval föreslås av valberedningen senast 10 dagar före årsmötet till styrelsen. Andra medlemmar kan lämna förslag på årsmötet senast i samband med val. Endast medlemmar som accepterat nominering må föreslås.

Vid årsmöte ska föras protokoll som ska justeras av ordföranden och av två därtill utsedda justeringspersoner. Protokollet ska hållas tillgängligt för medlemmar hos styrelsens sekreterare. Protokollet kan publiceras i medlemstidning eller på föreningens hemsida. Personval ska justeras omedelbart av årsmötet. Årsmötets beslut vidimeras av justeringspersoner på mötet.

Extra årsmöte ska hållas då styrelsen anser det erforderligt, då minst 10% av medlemmarna, dock minst till ett antal av 7 medlemmar, eller om revisorerna så begär. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. Extra årsmöte kan hållas för beslut om stadgeändring. Styrelsen skall anordna extra årsmöte senast 45 dagar efter det att sådan begäran inkommit. Skriftlig kallelse innehållande dag och ort samt det/de ärende/n som föranleder mötet skall utsändas via medlemstidning eller som separat handling senast 15 dagar i förväg.

§ 7 ORDINARIE ÅRSMÖTE
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande.
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare att föra protokoll vid mötet.
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av kallelse till mötet.
6. Godkännande av dagordning för mötet.
7. Föreningens verksamhetsberättelse redovisas.
8. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
9. Revisorernas berättelse.
10. Fastställande av resultat- och balansräkningar.
11. Beslut avseende föreningens vinst eller förlust.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående räkenskapsår.
13. Årsmötets beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen baserat på föregående års medlemsantal.
14. Val av styrelseordförande.
15. Val av styrelseledamöter.
16. Val av styrelsesuppleanter.
17. Val av revisorer.
18. Val av revisorssuppleanter.
19. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande.
20. Fastställande av medlemsavgifter och, i förekommande fall, serviceavgifter.
21. Fastställande av föreningens säte.
22. Behandling av anmälda motioner.
23. I förekommande fall, utmärkelser.

§ 8 EXTRA ÅRSMÖTE
Vid extra årsmöte skall förekomma punkterna 1 – 6 i 7 § samt det/de ärende/n för vilket mötet särskilt sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma.

§ 9 VALBEREDNING
För beredning av de val som årsmötet har att förrätta utser årsmötet på ordinarie årsmöte en valberedning. Saknas valberedning ska extra årsmöte utse valberedning.
Valberedningen består av två högst tre ledamöter varav en är sammankallande, samt minst en suppleant.
Styrelsen publicerar valberedningens förslag till medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet enligt §15 Meddelanden.
Valberedningen föredrar på årsmötet sitt förslag.
Vid årsmötet kan enskilda medlemmar föreslå andra kandidater än de som upptagits i valberedningens förslag.

Endast medlemmar som accepterat nominering må föreslås.

§ 10 STYRELSEN
Styrelsen ska ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.

Antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen baseras på föregående års medlemsantal och fastslås av årsmötet. Styrelsen rekommenderas bestå av ordförande, sex styrelseledamöter samt två suppleanter.

Styrelsemedlem ska vara medlem i SAAF.

Val av ordförande sker vid varje ordinarie årsmöte.

Mandattiden för styrelseledamöter och suppleanter är två år från respektive val.

Styrelsen skall inom sig själv utse vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen utser, då så är möjligt, registrator och stambokförare. Ett skriftligt kontrakt skall upprättas mellan styrelse och registrator respektive stambokförare.

Styrelsen är beslutsför om minst totalt fyra ledamöter eller suppleanter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsesuppleanter deltar vid styrelsemöte men har endast rösträtt då ordinarie ledamot ej är närvarande. Då samtliga ledamöter är närvarande har styrelsesuppleant yttrande- och förslagsrätt.
Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person - även icke medlem. Sådan medlem har yttrande- och förslagsrätt men icke rösträtt.

Avgår styrelseledamot innan den valperiod, för vilken han eller hon valts, gått till ända, ska erforderligt val av ersättare för återstoden av perioden företas. Sådant ersättningsval kan förrättas vid extra årsmöte men kan även anstå till närmast efter avgången hållna ordinarie årsmöte. Den valde ska omedelbart inträda i tjänst.

Styrelsen är föreningens verkställande organ och svarar för föreningens organisation samt förvaltar dess angelägenheter.

Det åligger styrelsen att:
− verka för föreningens intressen,
− övervaka att stadgarna följs,
− verkställa beslut fattade av årsmöte eller extra årsmöte,
− upprätta verksamhetsplan och budget för innevarande år,
− upprätta förslag till verksamhetsplan och budget för nästkommande år,
− handha och ansvara för föreningens medel samt tillse att fullständiga räkenskaper förs,
− upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse samt balansräkning vilka senast 30 dagar före årsmöte skall tillsändas föreningens revisorer
− utfärda och utsända kallelse till årsmöte
− företräda föreningen gentemot myndigheter och andra offentliga organ,
− företräda föreningen i andra officiella sammanhang,
− utse avelskommitté,
− då så är möjligt föra register och stambok över angloaraber i Sverige varvid särskild registratur skall upprättas, samt,
− hålla medlemmarna informerade om föreningens verksamhet.

§ 11 STYRELSESAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder första gången omedelbart efter avslutat årsmöte. Punkterna på detta styrelsemöte är:
− val av vice ordförande,
− val av kassör,
− val av sekreterare,
− i förekommande fall val av registrator,
− i förekommande fall val av stambokförare,
− val av firmatecknare,
− bestämmer ordning för hur kallelse till styrelsemötena ska ske, samt
− ordning för protokollens hantering.

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden eller när minst två ledamöter så begär.

Skriftlig kallelse omfattande förslag till dagordning utsänds senast en vecka före avsett styrelsemöte, om styrelsen inte överenskommit annat.
Kallelse skall utsändas till samtliga styrelseledamöter och suppleanter.
Vid styrelsesammanträden förs protokoll, vilket skall undertecknas av mötesordförande och mötessekreterare.

Är styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet får ordföranden eller, vid förhinder för honom eller henne, vice ordföranden besluta ensam. Sådant beslut ska omgående anmälas till övriga styrelseledamöter.

Den närmare tillsynen av föreningens verksamhetsgrenar får skötas av utskott, vars sammansättning och uppgifter beslutas av styrelsen. Ordförande i utskott ska utses av styrelsen.

Styrelsen skall vid behov fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt, eller av den eller de personer styrelsen bestämmer.

§ 12 REVISORER
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall utses två revisorer och en suppleant för dessa. Revisorer och revisorssuppleant skall utses av årsmötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse samt balansräkning ska, senast 30 dagar före årsmöte, sändas till föreningens revisorer av styrelsen.

Protokoll och andra handlingar som ger upplysningar om föreningens verksamhet ska finnas till revisorernas förfogande. Revisorerna ska i god tid före ordinarie årsmöte till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

§ 13 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 EKONOMISKT ANSVAR
För SAAF förpliktelser svarar endast föreningens tillgångar.

§ 15 MEDDELANDEN
Meddelanden som skickas till föreningens medlemmar skickas via medlemstidning, SAAF officiella webbplats, brev eller e-post.

§ 16 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
Medlem kan genom anmälan till SAAF:s styrelse utträda ur föreningen.
Medlem som inte inom ett kalenderår till fullo har betalat sin medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen skall med daterad handling anmäla utträdet till styrelsen, vilken noterar utträdet. Som utträdesdatum räknas handlingens datering. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

Medlem som bryter mot SAAF:s stadgar, som inte följer SAAF:s eller dess styrelses beslut eller som på annat sätt motverkar dess ändamål eller intressen, kan genom enhälligt beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Medlem ska dessförinnan ha erhållit skriftlig varning och medgetts möjlighet att inom en månad avge nöjaktig förklaring till styrelsen. Styrelsen får därefter fatta beslut om uteslutning varvid skälen skriftligen delges den enskilde.

Medlem kan överklaga styrelsens beslut om uteslutning inom 30 dagar efter att beslutet delgivits medlemmen. Överklagan ställs till styrelsen som överlåter beslutet till årsmötet.

Medlem ska anses utesluten per dagen för uteslutningsbeslutet.

§ 17 ÄNDRING AV STADGAR
Förslag till ändring av dessa stadgar kan ges av styrelsen eller enskild medlem.
Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om det sker genom likalydande beslut vid två på varandra följande årsmöten med 2/3 majoritet, varvid ett skall vara ordinarie årsmöte.

Minst 60 dagar skall passera mellan respektive möte.

§ 18 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Förslag till upplösande av föreningen kan ges av styrelsen eller enskild medlem.

Beslut om upplösning av föreningen är giltigt om det sker genom likalydande beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten med 2/3 majoritet.

Upplöses föreningen beslutar sista årsmötet hur föreningens handlingar och tillgångar skall förvaltas respektive disponeras.